Regulamin korzystania ze sklepu internetowego oraz strony internetowej.

SREBROIKAMIENIE.PL

 

Niniejszy Regulamin Sprzedaży nie wyłącza ani nie ogranicza praw konsumenta, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów, które nie mogą być zmienione ani uchylone w drodze umowy.

Rozdział 1 Postanowienia wstępne.
§ 1 
1. Poniższy tekst stanowi regulamin sklepu Srebroikamienie.pl prowadzonego pod adresem www.srebroikamienie.pl. Operatorem sklepu jest MERCURIUS Agnieszka Szarska, z siedzibą w Warszawie. Regulamin ten obowiązuje Sprzedawcę oraz wszystkich Klientów korzystających z usług tego sklepu internetowego. 
2. Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego powyżej sklepu, ma firma MERCURIUS Agnieszka Szarska, zwana w niniejszym regulaminie Sprzedawcą. 
3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.srebroikamienie.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 
4. Z serwisu, w zakresie zawierania umów sprzedaży, może korzystać każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, po uprzednim zalogowaniu się do sklepu Srebroikamienie.pl.
5. Warunkiem skorzystania z serwisu jest uprzednia akceptacja postanowień Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad. Klient akceptuje Regulamin w szczególności poprzez złożenie zamówienia. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usług, wynikające z nieznajomości, bądź faktu nieprzestrzegania niniejszego regulaminu nie będą rozpatrywane. 
6. Wszelkie promocje obejmujące serwis nie łączą się z żadnymi innymi promocjami stosowanymi przez SREBROIKAMIENIE.pl. Klient może skorzystać tylko z jednej promocji, chyba, że regulamin promocji wyraźnie przewiduje możliwość łącznego korzystania z kilku promocji. Przez promocję rozumie się każde korzystniejsze od standardowych w sklepie Srebroikamienie.pl warunki sprzedaży.
7. Towary (wyroby jubilerskie) mają specyficzne właściwości, które należy uwzględniać dokonując zakupu, zapoznając się z opisem produktu:
1) Każdy z towarów jest niepowtarzalny i minimalnie odróżnia się od innych egzemplarzy, co dotyczy również poszczególnych elementów towarów (kamieni),
2) Towary są w przeważającej mierze niewielkich rozmiarów, a ich wizerunki prezentowane w serwisie mają charakter informacyjny (nie oddają ich rzeczywistej wielkości),
3) Różnice w wyglądzie towarów wynikające z ustawień sprzętu komputerowego (np. kolor towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.
8. Wszelkich informacji na temat serwisu oraz załatwiania spraw związanych z serwisem można uzyskać poprzez telefon 608 347 838 oraz formularz kontaktowy info@srebroikamienie.pl.
Informacje o Sprzedawcy:
MERCURIUS Agnieszka Szarska
al. Wilanowska 115/16 
02-765 Warszawa

tel.: +48 608 347 838

NIP: 521 15 61 086, REGON: 141870128, ING Bank Ślaski S.A. 47 1050 1445 1000 0092 1754 8941.


Rozdział 2 Zawieranie umów.
§ 2 Postanowienia ogólne

1. Treści zawarte w serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do negocjacji.
2. Srebroikamienie.pl zastrzega sobie prawo do zmiany towarów oraz cen towarów znajdujących się w ofercie serwisu oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili przyjęcia zamówienia przez Srebroikamienie.pl
3. Właściwości produktów szczegółowo opisane są w Informacji o produkcie, która stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu lub w opisie produktu.
4. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz nie zawierają kosztów przesyłki, z zastrzeżeniem ust. 5 Regulaminu.
5. W przypadku dokonania zamówienia na kwotę przekraczającą 50 zł Srebroikamienie.pl poniesie koszty transportu jednorazowego do jednego miejsca wskazanego przez Klienta na terenie RP za pośrednictwem Poczty Polskiej, przesyłkę poleconą ekonomiczną.
6. Srebroikamienie.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych na jego koszt, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.


§ 3 Składanie zamówień

1. Podstawowym warunkiem dokonania zakupu towarów w serwisie jest zalogowanie się, a następnie prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie www.srebroikamienie.pl i przesłanie go za pomocą serwisu.
2. Klient wypełniając formularz zamówienia i wysyłając go do Srebroikamienie.pl składa ofertę kupna towaru w rozumieniu kodeksu cywilnego.
3. Klient zobowiązany jest wypełnić formularz prawidłowo, to jest uzupełniając wszystkie rubryki oraz podając dane zgodne ze stanem rzeczywistym.
4. Srebroikamienie.pl potwierdzi Klientowi poprzez przesłanie pocztę elektroniczną na adres wskazany w zamówieniu otrzymanie zamówienia (potwierdzenie), przy czym potwierdzenie nie stanowi potwierdzenia przyjęcia oferty.
5. Zamówienia można składać całodobowo. Klient jest związany ofertą zawartą w zamówieniu przez 10 dni, licząc od dnia jej przesłania do Srebroikamienie.pl, przy czym czas doręczenia liczony jest:
1) jeżeli potwierdzenie zostanie przesłane Klientowi w dniu roboczym pomiędzy godz. 7.30 a godz. 12.00 ofertę Klienta uważa się za złożona w tym samym dniu,
2) jeżeli potwierdzenie zostanie przesłane Klientowi w innym czasie niż wskazane powyżej w pkt 1) ofertę Klienta uważa się za złożoną w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu przesłania potwierdzenia.
Dniem roboczym jest dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
6. Każdy Towar stanowi odrębne zamówienie.

§ 4 Przyjmowanie zamówień

1. Do zawarcia umowy sprzedaży towarów wskazanych w zamówieniu dochodzi z chwilą przyjęcia zamówienia przez Srebroikamienie.pl (przyjęcie).
2. Przyjęcie jest dokonane przez Srebroikamienie.pl, jeżeli w terminie związania ofertą wskazanym w § 3 ust. 5 pkt 1) nie poinformował Klienta o niedostępności towaru lub jego innej cenie (pocztą elektroniczną lub telefonicznie), a Klient uiścił cenę. Jeżeli cena nie została uiszczona, a Srebroikamienie.pl nie udało się potwierdzić złożenia zamówienia przez Klienta (pocztą elektroniczna lub telefonicznie), zamówienie nie jest realizowane, a po upływie 10 dni jest anulowane.
3. Srebroikamienie.pl nie jest zobowiązane dokonać przyjęcia zamówienia przed uiszczeniem ceny, za wyjątkiem formy płatności „za pobraniem".
4. Srebroikamienie.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających jego wątpliwości, a w tym takich, w których formularz nie został wypełniony lub został nieprawidłowo wypełniony, w szczególności, jeżeli brakuje numeru telefonu lub adresu e-mail lub takich, których wykonanie stało się niemożliwe wskutek zmiany cen lub niedostępności towarów.

§ 5 Zmiany i rezygnacja z zamówienia

1. Srebroikamienie.pl zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia w razie braku możliwości jego realizacji, w szczególności z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego ustępu. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Srebroikamienie.pl niezwłocznie powiadomi o tym Klienta oraz zwróci Klientowi wszystko, co Klient świadczył na rzecz Srebroikamienie.pl, chyba, że Klient dokona wyboru innego towaru.
1) Zamówienie jest realizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny,
2) Sprzedaż promocyjna obejmuje wyłącznie ograniczoną liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności zamówień, do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
2. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub cofnąć zamówienie wysyłając powiadomienie pocztą elektroniczną za pośrednictwem serwisu lub dzwoniąc do Srebroikamienie.pl na nr 608 347 838 do chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia (realizacja), z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
3. Nie można dokonać anulowania zamówienia produktu, który został już wysłany.
4. Strony zgodnie wyłączają możliwość zmiany lub cofnięcia zamówienia przez Klienta w przypadku towarów wykonywanych na indywidualne zamówienie lub oznaczonych "na zamówienie" w serwisie.
5. Srebroikamienie.pl rozpoczyna realizację:
1) w odniesieniu do towarów oznaczonych w serwisie jako „aktualnie dostępne" - w ramach ilości dostępnych w serwisie, z chwilą przekazania towaru do wysyłki,
2) w odniesieniu do innych towarów niż aktualnie dostępne, z chwilą ich zamówienia przez Srebroikamienie.pl u producenta lub przystąpienia do ich produkcji, których to czynności Srebroikamienie.pl dokonuje jednocześnie z potwierdzeniem.

Rozdział 3 Wykonywanie umów.
§ 6 Termin realizacji i faktura

1. Srebroikamienie.pl zrealizuje zamówienie w terminie podanym dla danego towaru w serwisie, liczonym w dniach roboczych. Termin ten to czas wykonania produktu, który należy powiększyć o czas dostawy, liczony od dnia przyjęcia. Jeżeli Klient złożył jednocześnie kilka zamówień na towary o różnym czasie wykonania, zostaną one wysłane łącznie po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.
2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami do każdego zamówienia wystawiany jest wymagany przez te przepisy właściwy dokument stwierdzający dokonanie transakcji, a w tym faktura VAT lub paragon fiskalny. W braku odmiennych uregulowań dokument ten wystawiany jest w dniu wysyłania towaru.
3. W zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy Srebroikamienie.pl zastrzega sobie możliwość wystawiania przy zamówieniach, za które płatność dokonywana jest „za pobraniem", faktury pro-forma, a po otrzymaniu zapłaty lub odbiorze towaru wystawienie faktury VAT, która zostanie Klientowi doręczona pocztą.
4. Paragon lub fakturę należy zachować na wypadek ewentualnych zwrotów lub reklamacji.

§ 7 Płatności

1. Klient uiszcza cenę za zamówione towary według własnego uznania przy składaniu zamówienia - poprzez wykorzystanie form płatności wskazanych w serwisie bezpośrednio przez Srebroikamienie.pl lub podmiot działający na zlecenie Srebroikamienie.pl. Sklep honoruje trzy formy płatności:
2. Opłata przy odbiorze – zapłata następuje gotówką, przy odbiorze przesyłki od kuriera lub na poczcie.
3. Karta kredytowa/ePrzelew – zapłata realizowana przez Tpay,com w czasie rzeczywistym – zamówienie jest realizowane niezwłocznie po odnotowaniu wpływu pieniędzy na rachunek sklepu.
4. Przekaz/przelew na rachunek sklepu: ING Bank Ślaski S.A. 47 1050 1445 1000 0092 1754 8941, w tytule przelewu należy podać numer zamówienia i symbol zamówionego produktu.
5. W przypadku wyboru formy płatności opisanej w punktach 2 i 3, brak zapłaty za zamówiony towar w terminie 10 dni liczonych od dnia złożenia zamówienia skutkuje anulowaniem zamówienia.

§ 8 Odbiór przesyłki

1. Przesyłka jest doręczana za pośrednictwem Poczty Polskiej, InPost lub Kuriera wskazanego przez Srebroikamienie.pl. Srebroikamienie.pl uiszcza wynagrodzenie za dostarczenie towaru standardową przesyłką, a koszty niestandardowe, np. zwiększona stawka za przesyłkę „za pobraniem" - w wysokości wskazanej w zamówieniu, pokrywa klient.
2. Kurier doręcza przesyłkę w godzinach od 10 do 17. Jeżeli Kurier nie zastanie Klienta pozostawi awizo. Srebroikamienie.pl nie odpowiada za zapewnienie możliwości umówienia się z Kurierem na konkretną godzinę, ani nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy, za który odpowiada Kurier. Jeżeli Klient poda numer telefonu Kurier może telefonicznie umówić się na odbiór przesyłki.
3. W momencie odebrania przesyłki Klient jest zobowiązany przed przyjęciem przesyłki, w obecności kuriera:
1) sprawdzić ogólny stan przesyłki, to jest czy opakowanie nie uległo zniszczeniu w transporcie.
2) jeżeli przesyłka jest nienaruszona należy otworzyć paczkę i sprawdzić czy zawartość jej jest zgodna z zamówieniem oraz czy towar nie jest uszkodzony, W razie konieczności należy spisać protokół w obecności kuriera lub listonosza i niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą.
4. Klient w przypadku stwierdzenia, że:
1) opakowanie jest naruszone lub
2) zawartość przesyłki nie jest zgodna z zamówieniem lub
3) towar jest uszkodzony zobowiązany jest odmówić odbioru przesyłki, spisać protokół w obecności Kuriera i jak najszybciej skontaktować się ze Srebroikamienie.pl za pośrednictwem serwisu, pod rygorem uznania, że towar został dostarczony Klientowi w stanie zgodnym z umową.
5. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Klienta z chwilą pokwitowania odbioru przesyłki.
6. Sprawdzenie stanu przesyłki przy odbiorze oraz sporządzenie protokołu odbioru spisanego w obecności kuriera lub listonosza jest podstawą do uznania reklamacji co do niezgodności towaru z Umową.
7. Jeżeli Klient z przyczyn nieuzasadnionych wstrzyma odbiór Towarów o 10 dni, Srebroikamienie.pl uzna, że Klient skorzystał z prawa odstąpienia od umowy i zwróci mu uiszczoną kwotę zgodnie z zasadami dokonywania zwrotów, wskazanymi w przepisach.

Rozdział 4 Prawa konsumenta.
§ 9 Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 o ochronie praw konsumenta Klient może w terminie 14 dni odstąpić od umowy, składając Srebroikamienie.pl oświadczenie na piśmie.
1) Jednocześnie ze złożeniem oświadczenia Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym, to jest:
a. towar musi być z fabrycznym opakowaniem razem z paragonem fiskalnym albo fakturą VAT,
b. koszty zwrotnego przesłania towaru pokrywa Klient,
c. cena zostanie przelana na konto Klienta, z którego nastąpiła płatność lub do którego przypisana jest karta, po otrzymaniu wszystkich wymienionych wyżej elementów przesyłki w ciągu 14 dni po potrąceniu kosztów wysyłki do Klienta poniesionych przez Srebroikamienie.pl. Koszty przesyłki poniesione przez Klienta nie są zwracane.
2) Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia potwierdzenia otrzymania przesyłki.
3) Klient oświadcza, iż został poinformowany, że prawo od odstąpienia od umowy przysługuje mu wówczas, gdy dostarczony do niego towar nie był używany Towar uważa się za używany przez Klienta, jeżeli Klient usunął zabezpieczenie towaru.
2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w wypadkach towarów o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, np. opatrzonych grawerem lub sprowadzonych na zamówienie.
3. Realizując prawo do odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do uprzedniego skontaktowania się ze Srebroikamienie.pl w celu ustalenia warunków odesłania towaru. Srebroikamienie.pl nie będzie przyjmować oraz akceptować wysyłki od Klienta do Srebroikamienie.pl za zaliczeniem pocztowym.
4. Srebroikamienie.pl nie odpowiada za uszkodzenia towaru powstałe w transporcie dokonywanym na zlecenie Klienta.
5. Jeżeli Klient dokonuje zwrotu Towarów do których zwrotu nie jest uprawniony lub które nie znajdują się w stanie niezmienionym lub bez opłacenia przesyłki lub w inny sposób nie spełni wymogów skutecznego odstąpienia od umowy Srebroikamienie.pl zastrzega sobie prawo do odrzucenia zwrotu Towarów i odmowy zwrotu ceny lub do obciążenia użytkownika uzasadnionymi kosztami w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy.

§ 10 reklamacje

1. Klient ma prawo składać reklamacje, w przypadkach wskazanych w gwarancji lub w obowiązujących przepisach.
2. Reklamację składa się poprzez jej przesłanie wraz z reklamowanym towarem oraz paragonem fiskalnym lub fakturą VAT dokumentującą dokonanie zakupu do Srebroikamienie.pl na adres: Mercurius Agnieszka Szarska ul.Graniczna 36, 43-040 Świątniki Górne
3. Do przesyłki reklamacyjnej należy dołączyć na osobnej kartce opis wady.
4. W terminie 14 dni od dnia dostarczenia produktu do Srebroikamienie.pl, Klient otrzyma odpowiedź na zgłoszoną reklamację telefonicznie, listowo lub mailowo.
5. Roszczenia reklamacyjne rozpatrywane są bezpłatnie. W przypadku stwierdzenia wad wynikających z winy producenta, produkt zostanie naprawiony i odesłany Klientowi na koszt Srebroikamienie.pl
6. W razie stwierdzenia uszkodzeń, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności (uszkodzenia wynikające z winy Klienta lub na skutek zdarzeń losowych w trakcie użytkowania, w szczególności zniszczenia mechaniczne, zarysowania oraz wygięcia pierwotnego kształtu biżuterii) Srebroikamienie.pl skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania go o ewentualnych kosztach naprawy.
7. Srebroikamienie.pl nie odpowiada za uszkodzenia towaru powstałe w transporcie dokonywanym na zlecenie Klienta.

§ 11 Ochrona danych osobowych

 1. Sprzedający jest administratorem danych osobowych Klientów oraz osób wskazanych przez Klientów.

 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedającego zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z działalnością Sprzedającego w ramach Srebroikamienie.pl, w tym w celu zawierania i realizacji umów sprzedaży (obsługi transakcji sprzedaży Produktów, komunikacji z Klientami i rozpatrywania reklamacji), a także archiwizacji transakcji.

 3.  Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: a) zaakceptowania przez Klienta Regulaminu (w toku zakładania konta bądź składania Zamówienia), b) konieczność wykonania umowy na rzecz Klienta, lub c) uzasadnionego interesu Administratora (np. obrona przed roszczeniami czy w przypadku danych osób trzecich podawanych przez Klientów – wskazanie adresu do doręczeń innej osoby). 

 4. Podanie Sprzedającemu danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak podania określonych danych osobowych może wiązać się z utrudnieniem bądź brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży, jej skutecznym wykonaniem czy zapewnieniem właściwej obsługi posprzedażowej.

 5. Odbiorcami danych osobowych są osoby działające na rzecz Srebroikamienie.pl, odpowiedzialne za przetwarzanie i realizację zamówień składanych przez Klientów, a także obsługę posprzedażną (np. rozstrzyganie reklamacji, ewidencjonowanie zakupu do celów programu lojalnościowego) oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Sprzedającego, a związane z realizacją zamówień (np. firmy pocztowe, czy firmy kurierskie). Odbiorcami mogą być także podmioty uprawnione do otrzymania danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwe organy wymiaru sprawiedliwości.

 6. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich (poza państwa należące do Unii Europejskiej) z związku ze zlecaną przez Sprzedającego dostawą Produktów.

 7. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji zamówień lub prowadzenia konta Klienta w Srebroikamienie.pl. Po tym okresie, dane mogą być przetwarzane w oparciu o: obowiązki prawne Sprzedającego (np. w zakresie przechowywania dokumentów księgowych), czy prawnie uzasadniony interes (obrona przed roszczeniami, jakie mogą przysługiwać wobec Sprzedającego).

 8. Sprzedający zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. Ponadto, w przypadku dobrowolnego udzielania zgody na przetwarzanie danych każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgodny na przetwarzanie dane. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 9. Dane osobowe dotyczące Klientów oraz innych osób, których dane zgłosił Klient, są chronione przez Sprzedającego przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

 10. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie zapisy Polityki Prywatności, której treść dostępna jest na stronie www.srebroikamienie.pl/informacje/polityka-prywatności

§ 12 Newsletter

1. Klient ma możliwość zlecenia przesyłania informacji w postaci Newslettera Sklepu Internetowego na podany przez siebie adres e-mail. Składając zlecenie przesyłania Newslettera Klient jednocześnie zapewnia, iż jest upoważniony do dysponowania adresem poczty elektronicznej, na który ma być przesyłana informacja.
2. W każdym czasie Klient jest uprawniony do rezygnacji z Newslettera Sklepu Internetowego.

§ 13 Postanowienia końcowe

5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 23.05.2018 
6. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki użytkownika w zakresie już realizowanych usług.
7. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji na Srebroikamienie.pl 
8. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności kodeks cywilny, ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego i ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. 
9. Wszelkie uwagi odnoszące się do funkcjonowania sklepu, prezentacji i wiarygodności danych, lub stwierdzonych nieprawidłowości, prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres: info@srebroikamienie.pl 
10. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej
11. Strony umów zawartych za pośrednictwem Sklepu dołożą wszelkich starań w celu polubownego załatwienia ewentualnych sporów powstałych na tle stosowania niniejszego regulaminu oraz treści i wykonania łączących je umów sprzedaży. W razie niemożności załatwienia sporu polubownie, będą one rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Mercurius Agnieszka Szarska
Panie Damianie, proszę sprawdzić link z par. 11 pkt.10.
Poniżej tekst do polityki prywatności, do którego ma prowadzić link:

Wprowadzenie

Ochrona danych osobowych jest w Sklepie Internetowym Srebroikamienie.pl (dalej „my”) traktowana szczególnie poważnie. Niniejsze oświadczenie określa podstawy prawne przetwarzania oraz sposoby zbierania i wykorzystywania danych osobowych, a także przedstawia informacje na temat praw osób fizycznych. Wykorzystujemy podane dane osobowe w celach określonych w niniejszym dokumencie lub w innym celu każdorazowo wskazanym w momencie ich przekazania serwisowi srebroikamienie.pl.

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

W przypadku zbierania i wykorzystywania danych osobowych, pragniemy zachować przejrzystość w zakresie podstawy i sposobu przetwarzania danych osobowych.

Bezpieczeństwo

Bardzo poważnie traktujemy bezpieczeństwo wszystkich posiadanych przez nas danych. Wdrożyliśmy ramowe polityki i procedury obejmujące ochronę danych, ich poufność i bezpieczeństwo i regularnie dokonujemy kontroli wprowadzonych środków pod kątem ich adekwatności dla zabezpieczenia posiadanych danych.

Operacje przetwarzania

Więcej informacji znajduje się w poniższych sekcjach niniejszego dokumentu.

Zbieranie danych osobowych

Zbieramy dane osobowe od naszych klientów, aby realizować umowy sprzedaży i pozostać z nimi w kontakcie. Dane osobowe są przekazywane bezpośrednio Sklepowi Internetowemu Srebroikamienie.pl przez Klienta. 
Prosimy o podanie standardowych informacji, takich jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail. Podanie danych osobowych przez osobę, której dotyczą jest warunkiem zawarcia oraz realizacji umowy. Niepodanie danych oznaczonych jako wymagane uniemożliwia zawarcie i realizację umowy sprzedaży.

 

Wykorzystywanie danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być wykorzystywane przez Sklep Internetowy Srebroikamienie.pl do następujących celów:

 • złożenia zamówienia i jego rozliczenia (zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży)
 • rejestracji Konta lub dokonania Rezerwacji (zawarcia i wykonania Umowy o Świadczenie Usług)
 • zapisania się do newslettera lub skorzystania z naszych formularzy

 

Podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie dobrowolnej zgody, której nam udzieliłeś. W każdej chwili masz prawo do wycofania Twojej zgody.

Przechowywanie danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane w bazie danych Sklepu Internetowego Srebroikamienie.pl do momentu wycofania zgody.

Kiedy i w jaki sposób przekazujemy dane osobowe stronom trzecim oraz miejsca przetwarzania

Przekazujemy dane osobowe innym podmiotom wyłącznie, gdy zezwalają nam na to przepisy prawa.
W takim przypadku, w umowach z podmiotami, którym dane przekazujemy przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania naszych standardów oraz zobowiązania do przestrzegania naszych standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa.

 

Przechowywane przez nas dane osobowe mogą być przekazywane:

 • Upoważnionym pracownikom Administratora
 • Dostawcom usług zaopatrujących nas w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające realizację umowy sprzedaży (w szczególności firmy pocztowe i kurierskie)
 • Organizacjom zewnętrznym zapewniającym aplikacje/funkcjonalności lub świadczącym usługi przetwarzania danych lub usługi IT.
 • Dzięki wsparciu podmiotów zewnętrznych możemy świadczyć nasze usługi,
  a także zapewniać, obsługiwać i zarządzać wewnętrznymi systemami IT.
  Należą do nich m.in. dostawcy technologii informacyjnej, oprogramowania opartego na chmurze (ang. cloud based software) a także podmioty świadczące usługi zarządzania tożsamością, hostingu i zarządzania stronami internetowymi, analizy danych, tworzenia kopii zapasowych, bezpieczeństwa
  i przechowywania danych. Serwery obsługujące i wspomagające infrastrukturę chmury znajdują się w bezpiecznych centrach danych na całym świecie a dane osobowe mogą być przechowywane w każdym z nich.
 • Organizacjom zewnętrznym, które w inny sposób udzielają nam pomocy przy dostarczaniu towarów czy informacji lub świadczeniu usług.
 • Biegłym rewidentom i innym doradcom profesjonalnym.
 • Organom nadzorującym przestrzeganie prawa, organom regulacyjnym i innym władzom rządowym lub osobom trzecim, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy (w sposób zgodny z tymi przepisami).

Administrator danych i dane kontaktowe

Administratorem danych jest właściciel Sklepu Internetowego Srebroikamienie.pl firma Mercurius Agnieszka Szarska.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego dokumentu oraz sposobu
i celów przetwarzania przez nas danych osobowych, prosimy o kontakt:

Adres e-mail: info@srebroikamienie.pl
Tel.: +48 608 347 838

Prawa osób fizycznych i sposób ich realizacji

Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych
a administratorzy danych odpowiadają za realizację tych praw. W przypadku, gdy decyzja o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych należy do nas, jesteśmy administratorem danych i poniżej podajemy dalsze informacje o prawach osób fizycznych oraz sposobie ich realizacji.

 

Dostęp do danych osobowych

Osoby fizyczne mają prawo dostępu do danych, które przechowujemy jako administrator danych i do ich sprostowania. Wszelką korespondencję związana z realizacją praw podmiotów danych prosimy realizować przez wysłanie maila na adres info@srebroikamienie.pl

Zmiana danych osobowych

Aktualizacji przekazanych nam danych osobowych można dokonać poprzez wysłanie informacji na adres info@srebroikamienie.pl lub – w odpowiednich przypadkach – skontaktowanie się z nami za pośrednictwem odpowiedniej strony rejestracji lub zmianę danych osobowych przechowywanych w odpowiednich aplikacjach, w których dokonano rejestracji.

W przypadku, gdy jest to praktycznie możliwe, po powiadomieniu nas, że jakiekolwiek przetwarzane przez nas dane osobowe są już nieaktualne, poprawimy je na podstawie zaktualizowanych informacji.

Wycofanie zgody

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, prosimy o przesłanie do nas przedmiotowego żądania mailem na adres info@srebroikamienie.pl. Aby nie otrzymywać dalej informacji marketingowych, należy kliknąć w link rezygnacji w odpowiednim przesłanym przez nas mailu.

Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania (art.18 RODO) lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili (art.17 RODO „prawo do bycia zapomnianym”), ze względu na ich szczególną sytuację (art.21 ust. 1 RODO), chyba że przetwarzanie jest wymagane prawem.

W takim przypadku, nie będziemy dalej przetwarzać danych osobowych lub ograniczymy przetwarzanie, o ile jesteśmy w stanie wykazać prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub ustalenia, wykonywania lub obrony naszych praw.

Inne prawa osób, których dane dotyczą

Niniejszy dokument ma za zadanie przekazywać informacje, jakie dane osobowe zbieramy i jak są one wykorzystywane. Obok prawa dostępu, zmiany i ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania wskazanego powyżej, osoby fizyczne mają inne prawa dotyczące przechowywanych przez nas danych osobowych, takie jak prawo żądania usunięcia oraz prawo do przenoszenia danych (art.20 RODO).

W przypadku chęci realizacji tych praw, należy wysłać maila na adres info@srebroikamienie.pl

 

Skargi

Mamy nadzieję, że nie będzie takiej konieczności, lecz w przypadku chęci wniesienia skargi w sprawie wykorzystywania przez nas danych osobowych, należy przesłać maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres info@srebroikamienie.pl. Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.

Osoby fizyczne mają również prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat praw osób oraz sposobu wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, można uzyskać w www.giodo.gov.pl.

 

Pliki cookies – informacja skrócona

Czym są pliki „cookies”?

Pliki „cookies” to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (komputerach, telefonach, etc.) przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki cookie zawarte są w protokole HTTP, który służy do komunikacji serwera internetowego z przeglądarką. Składa się z: klucza określającego nazwę wartości, wartości i czasu życia po jakim przeglądarka powinna usunąć plik cookie. Ich funkcje są w większości standardowe dla przewidzianych przez przeglądarki ustawień. Pliki cookies używane są w celu ułatwienia korzystania ze strony oraz dostosowania jej zawartości, w tym naszych ofert, do preferencji użytkownika oraz zwiększenia użyteczności i personalizacji zawartości witryn internetowych.

 

Jakie pliki „cookies” są używane przez nas?

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) – potem są automatycznie usuwane z urządzenia użytkownika. „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej podlegają ich własnej polityce prywatności.

Stosowane przez nas „ciasteczka” mają przede wszystkim ułatwić użytkownikowi korzystanie z naszej strony, przykładowo poprzez „zapamiętanie” podanych raz informacji, tak aby użytkownik nie musiał ich za każdym razem podawać. Stosujemy również ciasteczka pozwalające na dostosowanie do preferencji użytkownika treści prezentowanych w Internecie (jak np. reklamy i zdjęcia). 

Polityka prywatności a pliki „cookies”

Gdy użytkownik korzysta z naszej strony stosujemy pliki cookies umożliwiające identyfikację przeglądarki lub urządzenia użytkownika - pliki „cookies” zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację użytkownika). Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą, a tam samym zostać uznane za dane osobowe. W związku z polityką Srebroikamienie.pl dane są zaszyfrowane co uniemożliwia dostęp do nich osobom nieupoważnionym.

 

Profilowanie

Za pomocą technologii plików cookies stosowanej na naszej stronie internetowej możliwe jest zapoznawanie się z preferencjami użytkowników - np. poprzez analizę tego jak często odwiedzają naszą stronę internetową, czy jakie produkty najczęściej oglądają. Analiza zachowań w Internecie pomaga nam lepiej zrozumieć zwyczaje i oczekiwania użytkowników oraz dostosować się do ich potrzeb i zainteresowań. Dzięki tej technologii możemy nie tylko zaprezentować użytkownikowi reklamę dopasowaną do niego (przykładowo, reklama wynikająca z faktu przeglądania w ostatnim okresie tylko biżuterii w kategorii „kolczyki”) oraz spośród dostępnych ofert przedstawiać przede wszystkim takie, które najlepiej będą odpowiadały potrzebom użytkownika, ale również możemy tworzyć i prezentować przeznaczone dla użytkownika oferty czy rabaty niedostępne dla innych osób.

Rezygnacja przez użytkownika z plików cookies pozwalających na wyświetlanie reklam dopasowanych do jego zainteresowań nie oznacza, że nie będzie on otrzymywał żadnych reklam podczas korzystania z naszej lub innych stron – w takiej sytuacji w dalszym ciągu użytkownik będzie otrzymywał taką samą ilość reklam, ale niemających związku z jego dotychczasową aktywnością. 

Dostęp do informacji dotyczących aktywności użytkowników w Internecie z wykorzystaniem plików cookies pozwoli nam również na prowadzenie analiz rynkowych oraz statystycznych.

Informacje zebrane i zawarte w ciasteczkach mogą być przechowywane po zakończeniu sesji przeglądarki co pozwala na przykład na ich wykorzystanie podczas kolejnych odwiedzin użytkownika.

 

Retargeting

W oparciu o pliki cookies posługujemy się technologią pozwalającą nam na dotarcie z przekazem reklamowym do użytkowników, którzy już wcześniej odwiedzili naszą stronę internetową, na innych stronach internetowych, które odwiedzają, w tym należących do podmiotów współpracujących z naszymi partnerami. 

Brak związku pomiędzy wyświetlaną użytkownikowi reklamą, a jego zainteresowaniami i potrzebami może być dla niego uciążliwy. Wierzymy, że bardziej atrakcyjne i praktyczne dla użytkownika jest, aby otrzymywany przez niego przekaz odpowiadał jego zainteresowaniom i potrzebom zidentyfikowanym w wyniku analizy jego wcześniejszego zachowania, w oparciu o technologię ciasteczek. Dlatego jesteśmy zainteresowani podążaniem treściami reklamowymi za użytkownikiem korzystającym z różnych stron internetowych w celu dostarczenia treści reklamowych dostosowanych do jego wcześniejszej aktywności internetowej. 

 

Pliki cookies podmiotów trzecich (third party cookies)

Stosowane przez nas pliki cookies służą przede wszystkim optymalizacji obsługi użytkownika podczas korzystania z naszej strony internetowej. Współpracujemy jednak z innymi firmami w zakresie prowadzonej przez nie działalności marketingowej (reklamowej). Na potrzeby tej współpracy przeglądarka lub inne oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu użytkownika, zapisuje również pliki cookies pochodzące od podmiotów prowadzących taką działalność marketingową. Z listą naszych zaufanych partnerów możesz zapoznać się w naszej polityce prywatności. 

Cookies wysyłane przez te podmioty mają poprawić skuteczność prezentowania użytkownikowi reklam, które odpowiadają jego aktywności online - podmioty trzecie dostarczają treści reklamowe do użytkowników. 

Dlatego podczas wizyty na naszej stronie internetowej na komputerze lub innym urządzeniu użytkownika zapisywane są także pliki cookies naszych partnerów. W ten sposób zbierane są na przykład informacje o oglądanych lub zakupionych produktach. 

Usuwanie / blokowanie plików „cookies”

Pamiętaj, że zgodami na wykorzystywanie plików cookies możesz zarządzać za pośrednictwem ustawień prywatności na naszej stronie lub swojej przeglądarki internetowej.

Standardowo przeglądarki internetowe lub inne oprogramowania zainstalowane na komputerze bądź innym urządzeniu użytkownika podłączonym do sieci dopuszczają umieszczanie określonego rodzaju plików „cookies” na takim urządzeniu. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. W ten sposób również zgoda wyrażona na korzystanie z tej technologii może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana (zablokowanie zapisywania ciasteczek w przyszłości).

Możliwe jest również zablokowanie ciasteczek podmiotów trzecich z jednoczesną akceptacją plików „cookies” pochodzących bezpośrednio od Srebrokamienie.pl.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Należy pamiętać, że rezygnacja z plików cookies będzie dotyczyła wyłącznie konkretnej przeglądarki. Oznacza to, że te same działania będą musiały zostać podjęte w przypadku każdej innej przeglądarki używanej na tym samym lub innym urządzeniu.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES
SKLEPU INTERNETOWEGO SREBROIKAMIENIE.PL

 1. Z jakim dokumentem masz do czynienia?

Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego oraz Aplikacji (zwana dalej: „Polityką”) ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów Sklepu Internetowego oraz Aplikacji (nie jest umową ani regulaminem). 

Informacje zawarte w Polityce mają charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania konkretnych danych osobowych jest udostępniana każdorazowo podczas ich pozyskiwania w treści klauzuli informacyjnej zamieszczonej w widocznym i łatwo dostępnym miejscu. Dotyczy to w szczególności informacji o celu i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, okresie ich przechowywania oraz odbiorcach, którym są one przekazywane. 

Wszelkie słowa, wyrażenia i skróty występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym w Sklepie Internetowym srebroikamienie.pl, w tym w Aplikacji.

W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez daną osobę zgodami niezależnie od postanowień Polityki, zawsze podstawą do podejmowania oraz określenia przez Administratora zakresu działań są dobrowolnie udzielone zgody lub przepisy prawa. W przypadku takiej sprzeczności pomiędzy Polityką a treścią klauzul informacyjnych przekazanych przez Administratora podczas zbierania danych osobowych (zwykle pod formularzami w Sklepie Internetowym) informacją, którą Klient powinien się kierować jest przekazana mu w ramach wspominanych klauzul informacyjnych.

2. Kto jest Administratorem Twoich Danych?

Administratorem danych osobowych zbieranych:

 • za pośrednictwem Sklepu Internetowego i Aplikacji (w tym z wykorzystaniem plików cookies lub podobnej technologii) lub innych kanałów komunikacji z Klientem;
 • uzyskanych w oparciu o aktywność Klienta w Internecie, w Aplikacji

jest Mercurius Agnieszka Szarska z siedzibą w Warszawie, al. Wilanowska 115/16, wpisana do CEIDG pod numerem 489948 ; NIP: 5211561086; REGON: 141870128;  (kontakt pod ww. adresem, adresem poczty elektronicznej: info@srebroikamienie.pl.pl lub numerem telefonu: (+48) 608 347 838 - zwana dalej „Administratorem" i będąca jednocześnie Sprzedawcą.

Pod powyższymi danymi kontaktowymi można się również skontaktować z inspektorem ochrony danych.

W przypadku wyrażenia przez Ciebie dodatkowej zgody, administratorami danych uzyskanych na podstawie Twojej aktywności w Internecie z wykorzystaniem technologii takich jak cookies mogą być również nasi partnerzy.

3. Jak dbamy o Twoje dane?

Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej: „Danymi Osobowymi”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą; 
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; 
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; 
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Jak wskazano na wstępie, zdając sobie sprawę z tego jak ważna jest prywatność Klientów, Administrator chroni nie tylko osoby odwiedzające Sklep Internetowy lub korzystające z Aplikacji, ale również Klientów, którzy udostępnili Administratorowi swoje Dane Osobowe z wykorzystaniem innych kanałów komunikacji, tj.:

 • witryny internetowej https://www.facebook.com i wszelkich innych stron internetowych oznaczonych lub współoznaczonych marką Facebook (w tym poddomeny, wersje międzynarodowe, widżety i wersje dla telefonów komórkowych), których zasady działania oparte są o regulacje udostępnione w szczególności pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms, dostarczane odpowiednio przez Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited (dalej również: „Serwis Facebook”), w tym za pomocą funkcji Facebook Lead Ads mającej na celu marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora. Zasady ochrony oraz wykorzystywania Danych Osobowych przez Serwis Facebook udostępnione są np. na stronie: https://www.facebook.com/policy.php. Administrator nie ma wpływu na treść regulacji prawnych Serwisu Facebook, w tym dotyczących Danych Osobowych.
 • aplikacji umożliwiających prowadzenie przez Administratora w ramach Serwisu Facebook kampanii reklamowych, w tym konkursów.

 4. W jakich celach informacje o Tobie są wykorzystywane?

Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody Klienta lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez Klienta w Sklepie Internetowym lub w ramach innych kanałów komunikacji z Klientem. Przykładowo: (I) Dane Osobowe Klienta mogą być przetwarzane w celu przyznania, prezentowania lub udzielenia mu dedykowanych dla niego ofert i promocji, w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do jego preferencji (co może powodować na niego istotny wpływ) wyłącznie jeśli Klient wyraził na to zgodę (niedostępne dla osób, które takiej zgody nie wyraziły); (II) jeżeli Klient nie zdecyduje się na zakup za pośrednictwem Sklepu Internetowego, a dokona za jego pośrednictwem wyłącznie Rezerwacji wybranych Produktów, to jego Dane Osobowe nie będą udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

Możliwe cele przetwarzania Danych Osobowych Klientów przez Administratora to w szczególności:

 • zawarcie i realizacja Umowy o Świadczenie Usług (Konto) lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem (Twoje dane przetwarzamy w celu prowadzenia Twojego Konta, abyś mógł cieszyć się z korzyści, które oferuje, np. składania zamówień bez konieczności każdorazowego wypełniania formularzy, dostępu do historii zakupów, zarządzania swoimi zgodami w serwisie etc. oraz umożliwienia Ci korzystania z innych usług dostępnych na naszej stronie);
 • zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub Rezerwacji, lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem (Twoje dane osobowe są nam potrzebne do realizacji Twojego zamówienia i wykonania zawartej umowy – w szczególności potwierdzenia jego złożenia oraz zarezerwowania lub wysłania do Ciebie wybranego produktu, jak również w razie potrzeby skontaktowania się z Tobą w tej sprawie);
 • przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji;
 • przeprowadzenie konkursu, w szczególności wyłonienie zwycięzców konkursu oraz realizacja nagród;
 • prezentowanie reklam, ofert lub promocji (rabatów) dot. produktów lub usług Administratora i jego partnerów (których aktualna lista podana jest w ramach Sklepu Internetowego) przeznaczonych dla wszystkich odbiorców, w szczególności w celu realizacji umowy o świadczenie Newslettera;
 • ocena i analiza aktywności oraz informacji o Kliencie, w tym w ramach zautomatyzowanego przetwarzania Danych Osobowych (profilowanie), w celu prezentowania ogólnych reklam, ofert, czy promocji (rabatów), dot. produktów lub usług Administratora i jego partnerów, w sposób dostosowywany do zainteresowań danego Klienta (nie wpływając jednak istotnie na jego decyzje), w szczególności w celu realizacji umowy o świadczenie Newslettera, oraz analiz rynkowych i statystycznych;
 • dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, również osób trzecich – w przypadku korzystania z większości funkcjonalności Sklepu Internetowego i Aplikacji;
 • wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych, zwłaszcza w przypadku umów odpłatnych;
 • prowadzenie korespondencji z Klientami, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów.

W przypadku pełnoletniego Klienta, za jego dodatkową zgodą, Dane Osobowe mogą być przetwarzane również w celu prezentowania, tworzenia, przyznania, i realizacji dedykowanych danemu Klientowi reklam, ofert lub promocji (rabatów) dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów, w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do jego preferencji (profilowanie), w wyniku zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mogące wywołać wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływać, np. poprzez dedykowany wyłącznie takiej osobie krótkoterminowy rabat na konkretny produkt, który niedawno przeglądała w naszym sklepie (opcja niedostępna dla osób, które nie są pełnoletnie lub są pełnoletnie ale nie wyraziły na takie działanie zgody).