Regulamin korzystania ze sklepu internetowego oraz strony internetowej.

SREBROIKAMIENIE.PL

 

Niniejszy Regulamin Sprzedaży nie wyłącza ani nie ogranicza praw konsumenta, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów, które nie mogą być zmienione ani uchylone w drodze umowy.

Rozdział 1 Postanowienia wstępne.
§ 1
1. Poniższy tekst stanowi regulamin sklepu Srebroikamienie.pl prowadzonego pod adresem www.srebroikamienie.pl. Operatorem sklepu jest MERCURIUS Agnieszka Szarska, z siedzibą w Warszawie. Regulamin ten obowiązuje Sprzedawcę oraz wszystkich Klientów korzystających z usług tego sklepu internetowego.
2. Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego powyżej sklepu, ma firma MERCURIUS Agnieszka Szarska, zwana w niniejszym regulaminie Sprzedawcą.
3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.srebroikamienie.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
4. Z serwisu, w zakresie zawierania umów sprzedaży, może korzystać każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, po uprzednim zalogowaniu się do sklepu Srebroikamienie.pl.
5. Warunkiem skorzystania z serwisu jest uprzednia akceptacja postanowień Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad. Klient akceptuje Regulamin w szczególności poprzez złożenie zamówienia. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usług, wynikające z nieznajomości, bądź faktu nieprzestrzegania niniejszego regulaminu nie będą rozpatrywane.
6. Wszelkie promocje obejmujące serwis nie łączą się z żadnymi innymi promocjami stosowanymi przez SREBROIKAMIENIE.pl. Klient może skorzystać tylko z jednej promocji, chyba, że regulamin promocji wyraźnie przewiduje możliwość łącznego korzystania z kilku promocji. Przez promocję rozumie się każde korzystniejsze od standardowych w sklepie SREBROIKAMIENIE warunki sprzedaży.
7. Towary (wyroby jubilerskie) mają specyficzne właściwości, które należy uwzględniać dokonując zakupu, zapoznając się z opisem produktu:
1) Każdy z towarów jest niepowtarzalny i minimalnie odróżnia się od innych egzemplarzy, co dotyczy również poszczególnych elementów towarów (kamieni),
2) Towary są w przeważającej mierze niewielkich rozmiarów, a ich wizerunki prezentowane w serwisie mają charakter informacyjny (nie oddają ich rzeczywistej wielkości),
3) Różnice w wyglądzie towarów wynikające z ustawień sprzętu komputerowego (np. kolor towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.
8. Wszelkich informacji na temat serwisu oraz załatwiania spraw związanych z serwisem można uzyskać: telefon 608 347 838 oraz formularz kontaktowy info@srebroikamienie.pl.
Informacje o Sprzedawcy:
MERCURIUS Agnieszka Szarska
al. Wilanowska 115/16
02-765 Warszawa


tel.: +48 608 347 838
NIP: 521 15 61 086, REGON: 141870128, Bank Zachodni WBK, 81Oddz. w Warszawie, ul. Konstańcińska 2, nr konta: 06 1500 1865 1218 6012 6009 0000


Rozdział 2 Zawieranie umów.
§ 2 Postanowienia ogólne

1. Treści zawarte w serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do negocjacji.
2. Srebroikamienie.pl zastrzega sobie prawo do zmiany towarów oraz cen towarów znajdujących się w ofercie serwisu oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili przyjęcia zamówienia przez Srebroikamienie.pl
3. Właściwości produktów szczegółowo opisane są w Informacji o produkcie, która stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu lub w opisie produktu.
4. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz nie zawierają kosztów przesyłki, z zastrzeżeniem ust. 5 Regulaminu.
5. W przypadku dokonania zamówienia na kwotę przekraczającą 150 zł Srebroikamienie.pl poniesie koszty transportu jednorazowego do jednego miejsca wskazanego przez Klienta na terenie RP.
6. Srebroikamienie.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych na jego koszt, bez jego uprzedniej pisemnej zgody.
7. W przypadkach wyraźnie wskazanych na stronie internetowej przy danym towarze (w chwili składania zamówienia), a następnie potwierdzonych w przyjęciu zamówienia, może być przyznane jednokrotne uprawnienie do wymiany towaru na inny rozmiar lub jego zmniejszenie albo powiększenie, nie więcej jednak niż o 1 (wobec rozmiaru wskazanego w zamówieniu), na następujących zasadach:
a) realizacja prawa do wymiany następuje po uprzedniej akceptacji zgłoszenia przez Srebroikamienie.pl
b) wymiana na inny rozmiar wyłącznie wówczas, jeżeli dany towar jest dostępny w takim innym rozmiarze oraz gdy wymieniany towar nie nosi żadnych śladów użytkowania,

§ 3 Składanie zamówień

1. Podstawowym warunkiem dokonania zakupu towarów w serwisie jest zalogowanie się, a następnie prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie www.srebroikamienie.pl i przesłanie go za pomocą serwisu.
2. Klient wypełniając formularz zamówienia i wysyłając go do Srebroikamienie.pl składa ofertę kupna towaru w rozumieniu kodeksu cywilnego.
3. Klient zobowiązany jest wypełnić formularz prawidłowo, to jest uzupełniając wszystkie rubryki oraz podając dane zgodne ze stanem rzeczywistym.
4. Srebroikamienie.pl potwierdzi Klientowi poprzez przesłanie pocztę elektroniczną na adres wskazany w zamówieniu otrzymanie zamówienia (potwierdzenie), przy czym potwierdzenie nie stanowi potwierdzenia przyjęcia oferty.
5. Zamówienia można składać całodobowo. Klient jest związany ofertą zawartą w zamówieniu przez 10 dni, licząc od dnia jej przesłania do Srebroikamienie.pl, przy czym czas doręczenia liczony jest:
1) jeżeli potwierdzenie zostanie przesłane Klientowi w dniu roboczym pomiędzy godz. 7.30 a godz. 12.00 ofertę Klienta uważa się za złożona w tym samym dniu,
2) jeżeli potwierdzenie zostanie przesłane Klientowi w innym czasie niż wskazane powyżej w pkt 1) ofertę Klienta uważa się za złożoną w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu przesłania potwierdzenia.
Dniem roboczym jest dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
6. Każdy Towar stanowi odrębne zamówienie.

§ 4 Przyjmowanie zamówień

1. Do zawarcia umowy sprzedaży towarów wskazanych w zamówieniu dochodzi z chwilą przyjęcia zamówienia przez Srebroikamienie.pl (przyjęcie).
2. Przyjęcie jest dokonane przez Srebroikamienie.pl, jeżeli w terminie związania ofertą wskazanym w § 3 ust. 5 pkt 1) nie poinformował Klienta o niedostępności towaru lub jego innej cenie (pocztą elektroniczną lub telefonicznie), a Klient uiścił cenę. Jeżeli cena nie została uiszczona, a Srebroikamienie.pl nie udało się potwierdzić złożenia zamówienia przez Klienta (pocztą elektroniczna lub telefonicznie), zamówienie nie jest realizowane, a po upływie 10 dni jest anulowane.
3. Srebroikamienie.pl nie jest zobowiązane dokonać przyjęcia przed uiszczeniem ceny, za wyjątkiem formy płatności „za pobraniem".
4. Srebroikamienie.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających jego wątpliwości, a w tym takich, w których formularz nie został wypełniony lub został nieprawidłowo wypełniony, w szczególności, jeżeli brakuje numeru telefonu lub adresu e-mail lub takich, których wykonanie stało się niemożliwe wskutek zmiany cen lub niedostępności towarów.

§ 5 Zmiany i rezygnacja z zamówienia

1. Srebroikamienie.pl zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia w razie braku możliwości jego realizacji, w szczególności z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego ustępu. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Srebroikamienie.pl niezwłocznie powiadomi o tym Klienta oraz zwróci Klientowi wszystko, co Klient świadczył na rzecz Srebroikamienie.pl, chyba, że Klient dokona wyboru innego towaru.
1) Zamówienie jest realizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny,
2) Sprzedaż promocyjna obejmuje wyłącznie ograniczoną liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności zamówień, do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
2. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub cofnąć zamówienie wysyłając powiadomienie pocztą elektroniczną za pośrednictwem serwisu lub dzwoniąc do Srebroikamienie.pl na nr 608 347 838 do chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia (realizacja), z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
3. Nie można dokonać anulowania zamówienia produktu, który został już wysłany.
4. Strony zgodnie wyłączają możliwość zmiany lub cofnięcia zamówienia przez Klienta w przypadku towarów wykonywanych na indywidualne zamówienie lub oznaczonych "na zamówienie" w serwisie.
5. Srebroikamienie.pl rozpoczyna realizację:
1) w odniesieniu do towarów oznaczonych w serwisie jako „aktualnie dostępne" - w ramach ilości dostępnych w serwisie, z chwilą przekazania towaru do wysyłki,
2) w odniesieniu do innych towarów niż aktualnie dostępne, z chwilą ich zamówienia przez Srebroikamienie.pl u producenta lub przystąpienia do ich produkcji, których to czynności Srebroikamienie.pl dokonuje jednocześnie z potwierdzeniem.

Rozdział 3 Wykonywanie umów.
§ 6 Termin realizacji i faktura

1. Srebroikamienie.pl zrealizuje zamówienie w terminie podanym dla danego towaru w serwisie, liczonym w dniach roboczych. Termin ten to czas wykonania produktu, który należy powiększyć o czas dostawy, liczony od dnia przyjęcia. Jeżeli Klient złożył jednocześnie kilka zamówień na towary o różnym czasie wykonania, zostaną one wysłane łącznie po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.
2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami do każdego zamówienia wystawiany jest wymagany przez te przepisy właściwy dokument stwierdzający dokonanie transakcji, a w tym faktura VAT lub paragon fiskalny. W braku odmiennych uregulowań dokument ten wystawiany jest w dniu wysyłania towaru.
3. W zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy Srebroikamienie.pl zastrzega sobie możliwość wystawiania przy zamówieniach, za które płatność dokonywana jest „za pobraniem", faktury pro-forma, a po otrzymaniu zapłaty lub odbiorze towaru wystawienie faktury VAT, która zostanie Klientowi doręczona pocztą.
4. Paragon lub fakturę należy zachować na wypadek ewentualnych zwrotów lub reklamacji.

§ 7 Płatności

1. Klient uiszcza cenę za zamówione towary według własnego uznania przy składaniu zamówienia - poprzez wykorzystanie form płatności wskazanych w serwisie bezpośrednio przez Srebroikamienie.pl lub podmiot działający na zlecenie Srebroikamienie.pl. Sklep honoruje trzy formy płatności:
2. Opłata przy odbiorze – zapłata następuje gotówką, przy odbiorze przesyłki od kuriera lub na poczcie.
3. Karta kredytowa/ePrzelew – zapłata realizowana przez Transferuj.pl w czasie rzeczywistym – zamówienie jest realizowane niezwłocznie po odnotowaniu wpływu pieniędzy na rachunek sklepu.
4. Przekaz/przelew na rachunek sklepu: ING Bank Ślaski S.A. 47 1050 1445 1000 0092 1754 8941, w tytule przelewu należy podać numer zamówienia i symbol zamówionego produktu.
5. W przypadku wyboru formy płatności opisanej w punktach 2 i 3, brak zapłaty za zamówiony towar w terminie 10 dni liczonych od dnia złożenia zamówienia skutkuje anulowaniem zamówienia.

§ 8 Odbiór przesyłki

1. Przesyłka jest doręczana za pośrednictwem Poczty Polskiej, InPost lub Kuriera wskazanego przez Srebroikamienie.pl. Srebroikamienie.pl uiszcza wynagrodzenie za dostarczenie towaru standardową przesyłką, a koszty niestandardowe, np. zwiększona stawka za przesyłkę „za pobraniem" - w wysokości wskazanej w zamówieniu, pokrywa klient.
2. Kurier doręcza przesyłkę w godzinach od 10 do 17. Jeżeli Kurier nie zastanie Klienta pozostawi awizo.Srebroikamienie.pl nie odpowiada za zapewnienie możliwości umówienia się z Kurierem na konkretną godzinę, ani nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy, za który odpowiada Kurier. Jeżeli Klient poda numer telefonu Kurier może telefonicznie umówić się na odbiór przesyłki.
3. W momencie odebrania przesyłki Klient jest zobowiązany przed przyjęciem przesyłki, w obecności kuriera:
1) sprawdzić ogólny stan przesyłki, to jest czy opakowanie nie uległo zniszczeniu w transporcie.
2) jeżeli przesyłka jest nienaruszona należy otworzyć paczkę i sprawdzić czy zawartość jej jest zgodna z zamówieniem oraz czy towar nie jest uszkodzony, W razie konieczności należy spisać protokół w obecności kuriera lub listonosza i niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą.
4. Klient w przypadku stwierdzenia, że:
1) opakowanie jest naruszone lub
2) zawartość przesyłki nie jest zgodna z zamówieniem lub
3) towar jest uszkodzony zobowiązany jest odmówić odbioru przesyłki, spisać protokół w obecności Kuriera i jak najszybciej skontaktować się ze Srebroikamienie.pl za pośrednictwem serwisu, pod rygorem uznania, że towar został dostarczony Klientowi w stanie zgodnym z umową.
5. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Klienta z chwilą pokwitowania odbioru przesyłki.
6. Sprawdzenie stanu przesyłki przy odbiorze oraz sporządzenie protokołu odbioru spisanego w obecności kuriera lub listonosza jest podstawą do uznania reklamacji co do niezgodności towaru z Umową.
7. Jeżeli Klient z przyczyn nieuzasadnionych wstrzyma odbiór Towarów o 10 dni, Srebroikamienie.pl uzna, że Klient skorzystał z prawa odstąpienia od umowy i zwróci mu uiszczoną kwotę zgodnie z zasadami dokonywania zwrotów, wskazanymi w przepisach.

Rozdział 4 Prawa konsumenta.
§ 9 Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 o ochronie praw konsumenta Klient może w terminie 14 dni odstąpić od umowy, składając Srebroikamienie.pl oświadczenie na piśmie.
1) Jednocześnie ze złożeniem oświadczenia Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym, to jest:
a. towar musi być z fabrycznym opakowaniem razem z paragonem fiskalnym albo fakturą VAT, instrukcją i gwarancją,
b. koszty zwrotnego przesłania towaru pokrywa Klient,
c. cena zostanie przelana na konto Klienta, z którego nastąpiła płatność lub do którego przypisana jest karta, po otrzymaniu wszystkich wymienionych wyżej elementów przesyłki w ciągu 14 dni po potrąceniu kosztów wysyłki do Klienta poniesionych przez Srebroikamienie.pl. Koszty przesyłki poniesione przez Klienta nie są zwracane.
2) Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia potwierdzenia otrzymania przesyłki.
3) Klient oświadcza, iż został poinformowany, że prawo od odstąpienia od umowy przysługuje mu wówczas, gdy dostarczony do niego towar nie był używany Towar uważa się za używany przez Klienta, jeżeli Klient usunął zabezpieczenie towaru.
2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w wypadkach towarów o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, np. opatrzonych grawerem lub sprowadzonych na zamówienie.
3. Realizując prawo do odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do uprzedniego skontaktowania się ze Srebroikamienie.pl w celu ustalenia warunków odesłania towaru. Srebroikamienie.pl nie będzie przyjmować oraz akceptować wysyłki od Klienta do Srebroikamienie.pl za zaliczeniem pocztowym.
4. Srebroikamienie.pl nie odpowiada za uszkodzenia towaru powstałe w transporcie dokonywanym na zlecenie Klienta.
5. Jeżeli Klient dokonuje zwrotu Towarów do których zwrotu nie jest uprawniony lub które nie znajdują się w stanie niezmienionym lub bez opłacenia przesyłki lub w inny sposób nie spełni wymogów skutecznego odstąpienia od umowy Srebroikamienie.pl zastrzega sobie prawo do odrzucenia zwrotu Towarów i odmowy zwrotu ceny lub do obciążenia użytkownika uzasadnionymi kosztami w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy.

§ 10 reklamacje

1. Klient ma prawo składać reklamacje, w przypadkach wskazanych w gwarancji lub w obowiązujących przepisach.
2. Reklamację składa się poprzez jej przesłanie wraz z reklamowanym towarem oraz paragonem fiskalnym lub fakturą VAT dokumentującą dokonanie zakupu do Srebroikamienie.pl na adres: Mercurius Agnieszka Szarska Al. Wilanowska 115/16, 02-765 Warszawa
.
3. Do przesyłki reklamacyjnej należy dołączyć na osobnej kartce opis wady.
4. W terminie 14 dni od dnia dostarczenia produktu do Srebroikamienie.pl, Klient otrzyma odpowiedź na zgłoszoną reklamację telefonicznie, listowo lub mailowo.
5. Roszczenia reklamacyjne rozpatrywane są bezpłatnie. W przypadku stwierdzenia wad wynikających z winy producenta, produkt zostanie naprawiony i odesłany Klientowi na koszt Srebroikamienie.pl
6. W razie stwierdzenia uszkodzeń, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności (uszkodzenia wynikające z winy Klienta lub na skutek zdarzeń losowych w trakcie użytkowania, w szczególności zniszczenia mechaniczne, zarysowania oraz wygięcia pierwotnego kształtu biżuterii) Srebroikamienie.pl skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania go o ewentualnych kosztach naprawy.
7. Srebroikamienie.pl nie odpowiada za uszkodzenia towaru powstałe w transporcie dokonywanym na zlecenie Klienta.

Rozdział 5 Zastrzeżenia prawne
§ 11 Dane osobowe

1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (tekst jednolity z dnia 6 lipca 2002 r. – Dz.U. 2002.101.926), Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych.
2. Składając zamówienie, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, ewentualnych reklamacji, ułatwienia złożenia kolejnych zamówień oraz w celach marketingowych. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.
4. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji związanych z ofertą firmy i jej działalnością na adres e-mail.

§ 12 Newsletter

1. Klient ma możliwość zlecenia przesyłania informacji w postaci Newslettera Sklepu Internetowego na podany przez siebie adres e-mail. Składając zlecenie przesyłania Newslettera Klient jednocześnie zapewnia, iż jest upoważniony do dysponowania adresem poczty elektronicznej, na który ma być przesyłana informacja.
2. W każdym czasie Klient jest uprawniony do rezygnacji z Newslettera Sklepu Internetowego.

§ 13 Postanowienia końcowe

5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2011
6. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki użytkownika w zakresie już realizowanych usług.
7. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji na Srebroikamienie.pl
8. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności kodeks cywilny, ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego i ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
9. Wszelkie uwagi odnoszące się do funkcjonowania sklepu, prezentacji i wiarygodności danych, lub stwierdzonych nieprawidłowości, prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres: info@srebroikamienie.pl
10. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej
11. Strony umów zawartych za pośrednictwem Sklepu dołożą wszelkich starań w celu polubownego załatwienia ewentualnych sporów powstałych na tle stosowania niniejszego regulaminu oraz treści i wykonania łączących je umów sprzedaży. W razie niemożności załatwienia sporu polubownie, będą one rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Mercurius Agnieszka Szarska